Menu

Kategorie

Reguły gry czyli… Regulamin Promocji
Gorąca Oferta.


1.    Postanowienia ogólne

 • Organizatorem sprzedaży premiowej (Promocji) jest Plente Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423 (Organizator).
 • Promocja przeznaczona jest dla :
  • pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osób prawnych, w tym przedsiębiorców, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających na mocy ustawy zdolność prawną, w tym przedsiębiorców, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Udział w Promocji jest dobrowolny.
 • Promocja obowiązuje od 20.10.2022r. godz.12:00 do 26.10.2022r. godz.23:59, lub do momentu wyprzedania wszystkich produktów objętych Promocyjną w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Promocji. O przedłużeniu Promocji, Organizator powiadomi stosownym komunikatem.
 • Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 • Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 • Warunki uczestnictwa w Promocji są określone przez niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, a także postanowienia regulaminu sklepu internetowego Plente Shop dostępnego pod adresem https://shop.plente.com/regulamin/.
 • W trakcie trwania Promocji, treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://shop.plente.com/regulamin-promocji-goraca-oferta/.
 • Promocja jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter otwarty dla wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 • Obowiązkiem każdego Uczestnika Promocji jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
 • Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 • Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji,
  • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną.

2.    Warunki i zasady Promocji

 • Uczestnikiem Promocji może być osoba, spełniająca warunki wskazane w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu, która w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu Produktu objętego Promocją.
 • Promocja polega na tym, że Uczestnik ma możliwość skorzystania z ograniczonej czasowo oraz ilościowo oferty Organizatora, w ramach której Uczestnik może zakupić Produkt w promocyjnej (obniżonej) Cenie. Liczba i rodzaj Produktów objętych Promocją będzie ulegać zmianom w wybranych przez Organizatora interwałach czasowych.
 • Okres objęcia Promocją danych Produktów jak i liczba egzemplarzy Produktów objętych Promocją mogą różnić się od siebie i są uzależnione od wyłącznej decyzji Organizatora.
 • Promocja nie dotyczy wszystkich Produktów oferowanych w ramach Sklepu. Okoliczność, że dany Produkt jest objęty Promocją jest wyraźnie podawana przez Organizatora. Informacja o objęciu danego Produktu Promocją wskazuje również:
  • Różnicę pomiędzy Ceną standardową a Ceną promocyjną (obniżoną),
  • Wysokość Ceny standardowej oraz Ceny promocyjnej (obniżonej),
  • Pozostałą liczbę egzemplarzy danego Produktu objętych Promocją,
  • Pozostały okres czasu Promocji obejmującej dany Produkt.
 • Każdy Uczestnik może dokonać zakupu wyłącznie jednego egzemplarza danego Produktu objętego Promocją, chyba że w treści danej oferty Produktu objętego Promocją wskazano inaczej. Każdy Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji poprzez zakup różnych Produktów objętych Promocją.
 • W ramach Promocji, Organizator nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 • Ograniczenie ilościowe wprowadzane jest na potrzeby zapewnienia możliwości udziału w Promocji przez jak największą liczbę Uczestników.
 • Promocja dotyczy wyłącznie Produktów kupowanych za pośrednictwem Plente Shop.

3.    Reklamacje

 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
 • Zasady składania, obsługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z uczestnictwem w Promocji określone są w regulaminie sklepu internetowego Plente Shop dostępnym pod adresem https://shop.plente.com/regulamin/.
 • Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 • Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.

4.    Postanowienia końcowe

 • Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej https://shop.plente.com/. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdej chwili.
 1. Ochrona danych osobowych

5.    Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Plente Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423.
 • Zakres danych przetwarzanych w ramach Promocji obejmuje zakres danych przetwarzanych w standardowych warunkach regulaminu sklepu internetowego Plente Shop.
 • Dane osobowe w ramach Promocji będą przetwarzane w związku z uczestnictwem Uczestnika w Promocji oraz przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacyjnego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym Plente Shop, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych zawarte są w „Polityce prywatności” oraz Polityce Cookies.

Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem Plente Shop