Zasady naszego funkcjonowania. Czyli… Regulamin sklepu internetowego plente shop


1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy plente shop, dostępny pod adresem internetowym shop.plente.com, prowadzony jest przez spółkę spółka Plente S.A. z siedzibą Warszawie, mieszcząca się pod adresem Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758423, posiadającą REGON: 381836051, NIP: 5252770869
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. tryb postępowania reklamacyjnego,
  2. prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do skorzystania ze Sklepu internetowego.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują ochronę praw Konsumenta przysługujących na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie usługi drogą elektroniczną. Głównymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników jest:
  1. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie,
  2. umożliwienie założenia Konta,
  3. utrzymanie Konta.
 6. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika maila z akceptacją formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem a Plente zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie (dalej jako: Umowa o prowadzenie Konta). Przedmiotowa Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@plente.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Plente. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Konta w Sklepie Umowy sprzedaży.
 9. Na Koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Konta hasłem, które pozostaje tylko do jego wiadomości. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego przechowywania hasła odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję Newslettera, wysyłanego w określonych odstępach czasu, drogą email. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Plente stosownego oświadczenia Użytkownika.
 11. Plente może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  3. Plente zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie Sklepu,
  4. Nastąpią zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią dalsze prowadzenie działalności w zakresie Sklepu.
 12. Plente przysługuje również prawo do usunięcia Konta, gdy Użytkownik:
  1. dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Regulaminu, wykorzystuje Konto, stronę internetową Sklepu bądź usługi świadczone przez Plente w sposób w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami;
  2. usunął Adres e-mail lub poprzez swoje działanie bądź zaniechanie uniemożliwił komunikację za pośrednictwem adresu e-mail.
 13. Plente może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie Konta przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 14. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.

2. Definicje

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Konfigurator Zamówienia – interaktywny konfigurator (formularz) dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient, Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Konto – konto Użytkownika w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz inne dane określone w Regulaminie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Plente.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy Plente Shop prowadzony przez Plente pod adresem internetowym shop.plente.com.
 10. Sprzedawca, Sprzedający, Plente – Plente S.A. z siedzibą w w Warszawie (00-478), przy Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423.
 11. Umowa Sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Konfiguratora Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

3. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Plente S.A. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@plente.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 253 253 254
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Użytkownik może porozumieć się ze Sprzedawcą mailowo, pod adresem shop@plente.com w dni robocze, w godzinach 9:00-17.00

4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu,
 3. włączona obsługa plików cookies.
 4. Sprzedawca, dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu rekomenduje stosowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu Firewall. Sprzedawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z wykorzystywania sieci Internet.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzeń wymienionych w przedmiotowym paragrafie, dostępu do Internetu, odpowiedniego pakietu transmisji danych.
 6. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty używania, napraw oraz konserwacji urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz koszty dostępu do Internetu.
 7. Treści udostępnione w Sklepie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 8. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Sklepu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Sklepu.
 10. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu zdjęcia Produktów mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od ich rzeczywistego wyglądu. Dodatkowo wpływ na wygląd zdjęć Produktów ma również rodzaj wykorzystywanego przez Użytkownika monitora / wyświetlacza, a także ich parametry oraz ustawienia.
 11. Reklamy, cenniki, ogłoszenia oraz pozostałe informacje umieszczone na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 12. Warunki sprzedaży promocyjnej nie łączą się, chyba że na stronie internetowej Sklepu wskazano inaczej. Sprzedający informuje o warunkach promocyjnych (rabatach) nie podlegających łączeniu.
 13. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail shop@plente.com. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji oraz poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na Adres e-mail podany w reklamacji. Użytkownik może również złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do procedury reklamacyjnej z uwagi na wady Produktów, która uregulowana jest w § 11 Regulaminu.

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Cena podana na stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Z powyższego wynika, iż po złożeniu Zamówienia, cena zamówionych przez Klienta Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę późniejszych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Użytkownicy rejestrujący się w Sklepie internetowym oraz osoby dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sklep internetowy przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 3. Użytkownik, aby założyć Konto w Sklepie internetowym, jest zobowiązany wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • numer identyfikacji podatkowej (jeżeli dotyczy),
 • telefon kontaktowy.
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe oraz dobrowolne. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o usunięciu jego Konta drogą mailową (lub telefoniczną, gdy nie będzie to możliwe).

7. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konta należy:
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (oraz obligatoryjnie podać jego indywidualne cechy – skonfigurować) za pomocą Konfiguratora Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się na Konto w Sklepie internetowym.
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. opłacić Zamówienie w określonym terminie oraz w określony sposób.
 6. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji, Klient zobowiązany jest wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (oraz jeżeli Produkt tego wymaga – podać jego indywidualne cechy – skonfigurować), a następnie wypełnić Konfigurator Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także ewentualnie podać dane do faktury.
 7. Po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie Zamówienia, z której może kontynuować zakupy.
 8. W przypadku nieotrzymania zapłaty przez Sprzedawcę w terminie, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Zamówienie nie będzie podlegać realizacji.
 9. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient może anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony Sklepu internetowego służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 10. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z Zamówieniem.
 11. Zamówienie nie zawierające wszystkich wymaganych danych lub dane nieprawdziwe nie zostanie zrealizowane. W Konfiguratorze Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Klient podał dane nieprawdziwe lub budzące uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. Klient uprawniony jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 12. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności danych zawartych w Konfiguratorze Zamówienia, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 13. Zamówienie może również zostać złożone drogą mailową, na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

8. Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Konfiguratora Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie i utrwalenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi w wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, załączników w formacie PDF, które obejmują:
  1. Regulaminu,
  2. Informację o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  3. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za pomocą przelewu w ramach jednej sesji zakupowej – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stronie Sklepu. Wysyłka realizowana od 1 do 7 dni roboczych.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Jedyną możliwą metodą dostarczenia Produktów jest ich dostawa na wskazany przez Kupującego adres.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Jedyną możliwą metodą płatności jest płatność elektroniczna.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który dostępny jest w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu, a jego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 28.01.2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Informacja o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu internetowego, wolny od wad.
 3. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu internetowego jako niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zamieszczone w Kodeksie cywilnym. Warunki gwarancji określa odrębny dokument.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Poniższe cechy Produktów nie będą uznane za wadę:
 8. ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni frontu lakierowanego drobnych niedoskonałości w powłoce o średnicy do 3 mm.
 9. ze względu na stosowany naturalny materiał – drewno – we frontach fornirowanych dopuszczalne jest ich zróżnicowanie pod względem odcieni, usłojenia oraz wystąpienie na powierzchni frontów sęków lub wystąpienie na powierzchni frontów wyszczerbień w wysokości do 5 mm.
 10. dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów wynosi +/- 1 mm.
 11. dopuszczalna wichrowatość poszczególnych elementów wynosi +/- 2mm/1mb;
 12. specyfika Produktu w wynikająca z jego ręcznego formowania (mogą wystąpić różne kształty i wygięcia w Produktach z danej serii, grafika zamieszczona na Produkcie może mieć inną tonalność oraz przetarcia)
 13. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 14. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu internetowego oraz drogą mailową na adres shop@plente.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, datę zawarcia Umowy Sprzedaży, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności oraz wybór formy odpowiedzi na reklamację. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia opisanych wyżej warunków, Sprzedawca niezwłocznie informuje reklamującego o konieczności jej poprawienia lub uzupełnienia reklamacji w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego rozpoznania, pod rygorem nie poddania reklamacji pod rozpoznanie.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty, w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu w formie pisemnej przesyłką poleconą lub w formie elektronicznej na adres e – mail Klienta – według wyboru Sprzedawcy.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w toku procesu reklamacyjnego.
 17. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
 18. Sprzedawca zaleca Konsumentowi sprawdzenie dostarczonej przesyłki w obecności dostawcy Produktu, w szczególności czy jest ona nieuszkodzona oraz kompletna. W przypadku uszkodzeń lub wad Sprzedawca sugeruje sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie przedmiotowego protokołu nie pozbawia Konsumenta praw do dochodzenia roszczeń na zasadzie rękojmi.
 19. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktu w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 20. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest organiczna do wartości wynagrodzenia uiszczanego za Produkt.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych zawarte są w „Polityce prywatności” oraz Polityce Cookies.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej znajdującej się pod adresem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Klient zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany profilu działalności, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu oferowanych usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022