Menu

Kategorie

Polityka prywatności plente shop

Masz prawo do zachowania swoich danych! Czyli… Polityka prywatności plente shop.


Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako Rozporządzenie] Plente Spółka Akcyjna, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, Warszawa (00-478), jako Administrator danych niniejszym wskazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych. Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami RODO oraz polskich przepisów uzupełniających regulację RODO.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane identyfikacyjne Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423

Administrator w dalszej części niniejszej Informacji oznaczony jest również jako plente.

Podstawa prawna, cele przetwarzania danych osobowych oraz wymóg podania danych.

 1. plente przetwarza dane osobowe Użytkownika przede wszystkim w celach związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży oraz Umowy o powadzenie Konta (dalej również łącznie jako: Umowa), a następnie ich wykonaniem, rozliczeniem oraz rozwiązaniem. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy plente a Użytkownikiem, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

plente przetwarza te dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a to ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, której stroną jest Użytkownik, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem – przed zawarciem Umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym, a także ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.

 1. plente przetwarza dane osobowe również w celu rozpatrzenia składanych przez Użytkownika reklamacji dotyczących Umowy Sprzedaży i/lub Umowy i prowadzenie Konta. plente przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obroną przed roszczeniami. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 2. plente przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności obowiązków z wiązanych z zapłatą należnego plente od Użytkownika wynagrodzenia z tytułu sprzedaży Produktów. plente przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 3. plente przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingu usług własnych oraz oferowanych przez podmioty powiązane z plente. plente przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody Użytkownika.
 4. plente przetwarza dane osobowe Użytkownika również ze względu na ciążące na plente obowiązki prawne, w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego. plente przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 5. plente przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celu obsługi wniosków przekazywanych działowi obsługi Użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z zawarciem bądź wykonaniem Umowy. plente przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obsługą Użytkownika. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł przeprowadzić procedury obsługi wniosku

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

 1. plente przetwarza przede wszystkim dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy oraz identyfikacji Użytkownika obejmujące:
 2. a) Imię (imiona) i nazwisko;
 3. b) Adres zamieszkania;
 4. c) Adres e-mail;
 5. d) Oznaczenie firmy przedsiębiorstwa;
 6. e) Adres siedziby;
 7. f) Numer NIP,
 8. g) Numer rachunku bankowego;
 9. h) Numer telefonu;

Kategorie odbiorców danych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem, przez odbiorcę danych rozumieć należy osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Strona trzecia natomiast, w rozumieniu Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienie, plente informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. a) podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością plente;
 2. b) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością plente, w tym usługi hostingowe;
 3. c) podmioty prowadzące działalność kurierską;
 4. d) podwykonawcy oraz podmioty współpracujące z Administratorem, którym ewentualnie zlecone zostanie wykonanie poszczególnych zadań związanych z wykonaniem Umowy (w tym realizacja – wysyłka – Zamówień);
 5. e) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od plente informacji związanych z działalnością plente, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Użytkownika.

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. plente nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane do momentu zawarcia Umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku ze sprzedażą Produktów, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy Sprzedaży, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o prowadzenie Konta, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane z uwagi na to, iż przetwarzane tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody. Jeżeli okres, na który została udzielona zgoda będzie upływał wcześniej niż okres czasu wskazany w pkt. 10 – 15 niniejszej Informacji, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie określonym w zgodzie, ale nadal może przetwarzać dane osobowe w celach i w zakresie, o którym mowa w pk.t 10 – 15.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane.

 1. plente nie będzie przetwarzać danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności, dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. plente może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z Rozporządzeniem prawo do przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Użytkownik dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Użytkownikowi tylko w przypadku danych osobowych, które przetwarzane są jednocześnie na podstawie zgody lub Umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, Użytkownik możesz również żądać, aby Jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, o której mowa w punkcie 4. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. eparagony w plente _ plente może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do eparagonów numer telefonu bądź adres e-mail Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:
 1. weryfikacji czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi widoku eparagonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
 2. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie eparagonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną eparagonów.

W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.