Menu

Kategorie

Regulamin Kart Podarunkowych Plente Shop

REGULAMIN – kart podarunkowych ,,plente Shop – karta podarunkowa’’

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca, Plente: Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą przy Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000758423, NIP: 5252770869, REGON: 381836051.
 2. Karta Podarunkowa plente Shop (e-voucher): Treść cyfrowa w formie kodu alfanumerycznego upoważniająca do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonania zakupów wyłącznie na w sklepie internetowym Plente Shop (https://shop.plente.com/).
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sklep/Strona internetowa: sklep internetowy https://giftcards.plente.com.
 5. Zamawiający, Klient: osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Sprzedawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 6. Plente Shop – Sklep internetowy prowadzony przez Plente pod adresem internetowym shop.plente.com.
 7. Treść cyfrowa: dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Kart Podarunkowych plente Shop dostępnych w Sklepie pod adresem: https://giftcards.plente.com.
 2. Zamawianie Kart Podarunkowych plente Shop odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej. Warunkiem zakupu Karty Podarunkowej jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W toku dokonywania zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej wymagana jest akceptacja odrębnych regulaminów obowiązujących w Plente Shop.

Zakup Karty Podarunkowej plente Shop objęty jest Programem Plente, o którym mowa w regulaminie Programu Plente (https://pl.plente.com/formalnosci/regulamin-101). Warunkiem skorzystania przy zakupie Karty Podarunkowej plente Shop z Nagrody Cashback, jest dokonanie zakupu przy pomocy Konta Cashback.

Z tytułu realizacji danej Karty Podarunkowej plente Shop nie przysługuje Nagroda Cashback.

Karta Podarunowa plente Shop może zostać zrealizowana wyłącznie w Plente Shop.

 1. Karta Podarunkowa plente Shop dostępna jest tylko w formie elektronicznej.
 2. Każda Karta Podarunkowa plente Shop ma własną wartość nominalną, termin ważności, kod alfanumeryczny i zasady realizacji, które każdorazowo są wskazane w opisie danej Karty Podarunkowej plente Shop. Sprzedawca jest wydawcą Karty Podarunkowej plente Shop.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Plente prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie usługi drogą elektroniczną. Głównymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Plente na rzecz Użytkowników jest:
 4. umożliwienie zakupu Karty Podarunkowej plente Shop,
 5. umożliwienie założenia Konta,
 6. utrzymanie Konta.
 7. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient może dokonać zakupu Kart Podarunkowych plente Shop uwidocznionych na stronach Sklepu.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Kart Podarunkowych plente Shop zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 9. Założenie Konta w Sklepie plente Shop odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika maila z akceptacją formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem a Plente zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie (dalej jako: Umowa o prowadzenie Konta). Przedmiotowa Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres giftcards.contact@plente.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Plente. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Konta w Sklepie umowy sprzedaży Kart Podarunkowych plente Shop.
 10. Warunkiem założenia Konta jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Założenie Konta nie jest konieczne do zakupu Kart Podarunkowych plente Shop.
 11. Na Koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia zakupów. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła lub za pomocą innej udostępnionej metody logowania. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Konta hasłem, które pozostaje tylko do jego wiadomości. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego przechowywania hasła odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 12. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję Newslettera, wysyłanego w określonych odstępach czasu, drogą email. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Plente stosownego oświadczenia Użytkownika.
 13. Plente może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku, gdy:
 14. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 15. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 16. Plente zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie Sklepu,
 17. Nastąpią zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią dalsze prowadzenie działalności w zakresie Sklepu.
 18. Plente przysługuje również prawo do usunięcia Konta, gdy Użytkownik:
 19. dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Regulaminu, wykorzystuje Konto, stronę internetową Sklepu bądź usługi świadczone przez Plente w sposób w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami;
 20. usunął adres e-mail lub poprzez swoje działanie bądź zaniechanie uniemożliwił komunikację za pośrednictwem adresu e-mail.
 21. Plente może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie Konta przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 22. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.
 23. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie.

 

 1. Użytkownicy rejestrujący się w Sklepie internetowym oraz osoby dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sklep internetowy przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

KONTAKT ZE PLENTE

 1. Adres korespondencyjny: Plente S.A. w restrukturyzacji 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8.
 2. Adres e-mail: giftcards.contact@plente.com.
 3. Numer telefonu: 253 253 254.
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Plente za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Użytkownik może porozumieć się ze Plente mailowo, pod adresem giftcards.contact@plente.com w dni robocze, w godzinach 9:00-17.00.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Karty Podarunkowe, niezbędne są:
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu,
 4. włączona obsługa plików cookies.
 5. Plente, dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu rekomenduje stosowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu Firewall. Plente oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z wykorzystywania sieci Internet.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzeń wymienionych w przedmiotowym paragrafie, dostępu do Internetu, odpowiedniego pakietu transmisji danych.
 7. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty używania, napraw oraz konserwacji urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz koszty dostępu do Internetu.
 8. Treści udostępnione w Sklepie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 9. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.
 10. Plente zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Sklepu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Sklepu.
 11. Reklamy, cenniki, ogłoszenia oraz pozostałe informacje umieszczone na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 12. Warunki sprzedaży promocyjnej nie łączą się, chyba że na stronie internetowej Sklepu wskazano inaczej.
 13. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail giftcards.contact@plente.com. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Plente rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji oraz poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na Adres e-mail podany w reklamacji. Użytkownik może również złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Plente.

ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ:

 1. Zamawianie Kart Podarunkowych plente Shop odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na jego podstronie internetowej. Korzystanie z Kart Podarunkowych plente Shop jest możliwe wyłącznie po opłaceniu zamówienia.
 2. Karta Podarunkowa plente Shop o wybranej przez Zamawiającego kwocie, wysyłana jest na podany przez Zamawiającego adres email.
 3. Plente nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Karty Podarunkowej plente Shop spowodowane błędnym wpisaniem adresu email przez Zamawiającego (zarówno swojego, jak i osoby trzeciej).
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiona Karta Podarunkowa plente Shop jest dostępna.
 5. E-mail zawierający Kartę Podarunkową plente Shop uznany jest za odebrany przez odbiorcę (Zamawiającego lub osobę trzecią) z chwilą jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Zamawiającego.
 6. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Klienta, nie później jednak niż 72 godzin roboczych od zakupu Karty podarunkowej plente Shop.
 7. W przypadku braku płatności ze strony Klienta w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia, zamówienie uznaje się za odwołane przez Klienta i nie podlega ono realizacji.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku braku otrzymania Karty Podarunkowej plente Shop na podany przez Klienta adres email, kontakt z Sprzedawcą jest możliwy poprzez adres email: giftcards.contact@plente.com . Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych plente Shop rozpatrywane są do 14 dni od daty ich złożenia.
 2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję, przelew realizowany będzie do 14 dni od dnia zaakceptowania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Karty Podarunkowe plente Shop zakupione w Sklepie nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie przez Sprzedawcę. Karta Podarunkowa plente shop jest Treścią cyfrową, a wysłanie jej na maila Konsumenta jest jednoznaczne z zapisaniem jej na nośniku trwałym. Konsumentowi nie przysługuje więc możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu. Jest to spowodowane niematerialnym charakterem świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Rozpoczęciem wykonywania usługi w przypadku sprzedaży Kart Podarunkowych plente Shop jest udostępnienie zakupionego przez Klienta kodu numerycznego. W momencie jego dostarczenia usługa uznana jest za wykonaną przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy. Klient tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ww. ustawy. Konsument wypełniając formularz z zamówieniem wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i jednocześnie jest informowany o utracie możliwości odstąpienia od umowy. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na trwałym nośniku.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe plente Shop, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowej z umową, tj. za zgodność Karty Podarunkowej plente Shop z jej opisem zamieszczonym na Stronie internetowej na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”). Karta Podarunkowa plente Shop jest szczególnym przykładem Treści cyfrowej zdefiniowanej w Ustawie, jednakże z uwagi na jej charakterystykę nie wszystkie zapisy Ustawy dotyczące Treści cyfrowej mogą mieć zastosowanie.
 6. Treść cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności:
 7. jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność;
 8. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Plente najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 9. Ponadto Treści cyfrowe, aby mogły zostać uznana za zgodne z umową, musi:
 10. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 11. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcy, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lub 9, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej istniał w chwili ich dostarczenia.
 14. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z umową określonego w ust. 11, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 15. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. Karta Podarunkowa plente Shop z uwagi na swoją charakterystykę będzie niezgodna z umową, gdy nie będzie posiadać cech wskazanych w jej opisie zamieszczonym na Stronie internetowej. Co do zasady, doprowadzenie Karty Podarunkowej do zgodności z umową może nastąpić poprzez jej wymianę lub aktywację / przedłużenie okresu ważności bądź korektę nominału.
 16. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Plente.
 17. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnej z umową.
 18. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 19. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 20. Doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 21. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z umową;
 22. Brak zgodności Treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z umową;
 23. Brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia do jej zgodności z umową;
 24. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 25. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z umową.
 26. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest istotny.
 27. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 28. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

WAŻNOŚĆ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Ważność poszczególnych Kart podarunkowych plente Shop jest zamieszczona w jej opisie znajdującym się na Stronie internetowej.
 2. Klient może wnioskować o wznowienie ważności Karty Podarunkowej plente Shop wysyłając wniosek na adres email giftcards.contact@plente.com. Sprzedawca nie gwarantuje, że wniosek o wznowienie ważności Karty Podarunkowej zostanie uwzględniony.
 3. Sprzedawca przekaże Klientowi informację dotyczącą statusu wniosku, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Klient otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty Podarunkowej plente Shop w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

JAK PRZETWARZAMY I DBAMY O TWOJE DANE

Zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy Twoje dane osobowe, opisaliśmy w naszej polityce prywatności. Znajdziesz ją pod adresem: https://giftcards.plente.com/polityka-prywatnosci/ [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPRATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Plente.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Plente.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Plente, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Karta Podarunkowa plente Shop. nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 2. Kart Podarunkowych plente Shop nie jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).
 3. Wydanie Karty Podarunkowej plente Shop nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 4. Zakup Kart Podarunkowych plente Shop nie jest opodatkowany, dlatego Sprzedawca nie może wystawić faktury VAT. Kwota zamówienia jest kwotą brutto. W związku z tym, dokumentem rozliczeniowym przy zakupie Kart Podarunkowych jest nota księgowa.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.