Menu

Kategorie

Masz prawo do zachowania swoich danych! Czyli… Polityka prywatności plente cashback.


Polityka Prywatności pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), a także – w zakresie danych osobowych Użytkownika pozyskanych od serwisu społecznościowego Facebook – pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 14 Rozporządzenia.


I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 jest spółka Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Warszawie, mieszcząca się pod adresem Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758423, posiadająca REGON: 381836051, NIP: 5252770869 (dalej: ‘Administrator’). Z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem korespondencyjnym Administratora:Plente S.A. w restrukturyzacji, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: office@plente.com


II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.


III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług, a w szczególności w celu wypłaty Nagród.
  • Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Administrator a Tobą w zakresie, w jakim wiąże się to z celami, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  • Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi kierowanych przez Użytkownika lub Partnera drogą mailową bądź telefoniczną, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego wszelkich zgłoszeń, a w szczególności reklamacji oraz innych zastrzeżeń wobec świadczonych w ramach Serwisu usług.
  • Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika również w celu prowadzenia Serwisu, w tym obsługi technicznej bądź przesyłania informacji technicznych dotyczących funkcjonalności Serwisu.
  • Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest należytego wykonania usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem w ramach Serwisu Usług również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie obowiązków wynikających z Regulaminu. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.
 4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z Administratorem. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Tobą w zakresie, w jakim wiąże się to z tymi celami marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym. Powyższe odnosi się do marketingu platformy Administratora w szczególności realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Użytkownika. Wykorzystując profilowanie Administrator może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Użytkowników oferty handlowe do ich zainteresowań i potrzeb.
  • Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Administrator może przetwarzać te dane osobowe (w celu realizacji marketingu opartego na profilowaniu) w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), o ile wyraziłeś taką zgodę, która jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyraziłeś zgody, Administrator nie będzie Twoich danych przetwarzać w tym celu. Zapoznanie się z niniejszą informacją nie jest traktowane jako taka zgoda.
 5. Ponadto Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.
  • Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane.

 1. Administrator przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem świadczonych w ramach Serwisu usług (w tym wypłaty Nagród) obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), płeć, adres zamieszkania, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych lub PayPal, numer telefonu, login używany w serwisie Facebook, używane przez Ciebie adresy IP, datę urodzenia, informacje udostępniane publiczne w serwisie Facebook.
  • Użytkownik zakładając konto w Serwisie za pośrednictwem Facebook przekazuje Administratorowi istotne informacje o danych Użytkownika w Facebook. Administrator uzyska dostęp do informacji tj. danych publicznych Użytkownika stanowiących jego profil, adres e-mail, informacje o zainteresowaniach, polubionych stronach, płci, dacie urodzenia, historii edukacji, miejscu zamieszkania, liście znajomych etc. Zakres danych udostępnianych Administratorowi za pośrednictwem Facebook uzależniony jest od postanowień Zasad dotyczących danych Facebook.
 2. W celach związanych z komunikacją Administrator przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, a także nagrania rozmów telefonicznych.

V. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

  1. Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią .
   • Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
   • W związku z powyższym Administrator informuje o następujących kategoriach odbiorców:
    1. Podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora;
    2. Odbiorcy płatności, w celach związanych z wykonywaną płatnością;
    3. Podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
    4. Podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Administratora;
    5. Biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Administratora;
    6. Podmioty grupy kapitałowej Administratora;
    7. Partnerom Serwisu;
    8. Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe
   • Odbiorcami mogą być również inne podmioty, jeżeli Twoje dane osobowe zostaną im udostępnione na podstawie Twojej zgody wskazującej na takiego innego odbiorcę.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej. Administrator, choć może uzyskać Twoje dane z Twojego profilu w serwisie Facebook (gdy zdecydujesz się na wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie przy wykorzystaniu Twojego konta prowadzonego w serwisie Facebook), to nie przekazuje zebranych przez siebie Twoich danych do serwisu Facebook.


VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie III.1 oraz III.2. będą przetwarzane przez okres świadczenia Usług w ramach Serwisu (świadczeniu Usług drogą elektroniczną), a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.3 będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w akapicie powyżej, ale nie dłużej niż przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Przy czy jeśli okres, o którym mowa w niniejszym akapicie będzie upływał wcześniej niż okres, o którym mowa w pierwszym akapicie, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie, o którym mowa w niniejszym akapicie, ale nadal może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w zakresie, o którym mowa w pierwszym akapicie.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.4 będą przetwarzane przez okres świadczenia Usług w ramach Serwisu – w przypadku, gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Natomiast w przypadku, gdy dane te będą przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu świadczenia Usług w ramach Serwisu, przez okres wskazany w tej zgodzie przypadający po okresie świadczenia Usług w ramach Serwisu, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie III.5 będą przetwarzane przez okres właściwy dla celu pierwotnego, w którym zostały zebrane. Jeśli jednak w ramach tego celu zebrano inne dane niż w wyniku realizacji celów, o których mowa w punktach III.1-III.4, dane te będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

VIII. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych, o których mowa w punkcie III.1 jest wymogiem umownym, a także ustawowym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, Administrator nie będzie mogło świadczyć Usługi.
 2. Podanie danych, o których mowa w punkcie III.2 oraz III.3 jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. Wobec czego w razie ich niepodania, Administrator nie będzie mogło świadczyć Usługi.
 3. Podanie danych, o których mowa w punkcie III.4 jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać i możesz nie wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jednakże, jeśli takie same dane osobowe przetwarzane są też w celach opisanych w punktach III.1-III.3, podajesz je w tych innych celach, wobec czego ich niepodanie wiąże się z konsekwencjami opisanymi powyżej. Jednakże, jeśli podasz te dane w tych innych celach, to Administrator nie będzie ich przetwarzać w celach marketingowych.
 4. Jeśli w ramach celu, o którym mowa w punkcie III.5 będziesz proszony o podanie innych danych osobowych, niż zebrane w celach, o których mowa w punktach III.1-III.4, to ich podanie jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.

IX. Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
  • b. cofnąłeś zgodę (zgodnie z prawem, o którym mowa w punkcie IX.7), na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.5) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania (o którym mowa w punkcie IX.6);
  • e. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • f. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
  • a. Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d. Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie IX.5. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
  • W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w punktach III.2, III.3 III. 4 i III.5.
  • W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów, o których mowa w punkcie III.3.
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
  • Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie III.4, w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy pod adresem office@plente.com. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
  • Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


XI. Przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane.

Z zastrzeżeniem punktu III.5, Administrator nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.


XII. Źródła pochodzenia danych.

Administrator pozyskuje Twoje dane od Ciebie.


Mamy super produkty w super cenach, a do tego cashback! Moc korzyści dla Ciebie! Zapraszamy! plente shop