Menu

Kategorie

Regulamin plente shop

Zasady naszego funkcjonowania. Czyli… Regulamin sklepu internetowego plente shop


1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy plente shop, dostępny pod adresem internetowym shop.plente.com, prowadzony jest przez spółkę spółka Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Warszawie, mieszcząca się pod adresem Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758423, posiadającą REGON: 381836051, NIP: 5252770869

Niniejszy Regulamin określa:
1. tryb postępowania reklamacyjnego,
2. prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do skorzystania ze Sklepu internetowego.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują ochronę praw Konsumenta przysługujących na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie usługi drogą elektroniczną. Głównymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników jest:
1. umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie,
2. umożliwienie założenia Konta,
3. utrzymanie Konta.

5. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika maila z akceptacją formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem a plente zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie (dalej jako: Umowa o prowadzenie Konta). Przedmiotowa Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@plente.com lub w formie pisemnej na adres siedziby plente. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem Konta w Sklepie Umowy sprzedaży.

8. Na Koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Konta hasłem, które pozostaje tylko do jego wiadomości. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego przechowywania hasła odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

9. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję Newslettera, wysyłanego w określonych odstępach czasu, drogą email. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie plente stosownego oświadczenia Użytkownika.

10. plente może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku, gdy:
1. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
2. Użytkownik korzysta z Konta w Sklepie w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
3. plente zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie Sklepu,
4. Nastąpią zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią dalsze prowadzenie działalności w zakresie Sklepu.

11. plente przysługuje również prawo do usunięcia Konta, gdy Użytkownik:
1. dopuścił się istotnego naruszenia postanowień Regulaminu, wykorzystuje Konto, stronę internetową Sklepu bądź usługi świadczone przez plente w sposób w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami;
2. usunął Adres e-mail lub poprzez swoje działanie bądź zaniechanie uniemożliwił komunikację za pośrednictwem adresu e-mail.

12. plente może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie Konta przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

13. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie Umowy o prowadzenie Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.


2. Definicje

1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

2. Konfigurator Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3. Klient, Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Konto – konto Użytkownika w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz inne dane określone w Regulaminie.

6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

7. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a plente.

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy plente Shop prowadzony przez plente pod adresem internetowym shop.plente.com.

10. Sprzedawca, Sprzedający, plente – Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (00-478), przy Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, KRS: 0000758423.

11. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Produkt zawierający Treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

12. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

13. Umowa Sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (tj. w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Konfiguratora Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


3. Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Plente S.A. w restrukturyzacji 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8
2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@plente.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 253 253 254
4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.
5. Użytkownik może porozumieć się ze Sprzedawcą mailowo, pod adresem shop@plente.com w dni robocze, w godzinach 9:00-17.00


4. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu,
3. włączona obsługa plików cookies.

2. Sprzedawca, dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu rekomenduje stosowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu Firewall. Sprzedawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z wykorzystywania sieci Internet.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzeń wymienionych w przedmiotowym paragrafie, dostępu do Internetu, odpowiedniego pakietu transmisji danych.

4. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty używania, napraw oraz konserwacji urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz koszty dostępu do Internetu.

5. Treści udostępnione w Sklepie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.

6. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Sklepu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Sklepu.

8. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu zdjęcia Produktów mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od ich rzeczywistego wyglądu. Dodatkowo wpływ na wygląd zdjęć Produktów ma również rodzaj wykorzystywanego przez Użytkownika monitora / wyświetlacza, a także ich parametry oraz ustawienia.

9. Reklamy, cenniki, ogłoszenia oraz pozostałe informacje umieszczone na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10. Warunki sprzedaży promocyjnej nie łączą się, chyba że na stronie internetowej Sklepu wskazano inaczej. Sprzedający informuje o warunkach promocyjnych (rabatach) niepodlegających łączeniu.

11. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail shop@plente.com. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji oraz poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na Adres e-mail podany w reklamacji. Użytkownik może również złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do procedury reklamacyjnej z uwagi na wady Produktów, która uregulowana jest w § 11 Regulaminu.


5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Cena podana na stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Z powyższego wynika, iż po złożeniu Zamówienia, cena zamówionych przez Klienta Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę późniejszych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie.

10. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową informuje Klienta o funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony.

11. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Towarów z elementami cyfrowymi lub Treści cyfrowych.


6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Użytkownicy rejestrujący się w Sklepie internetowym oraz osoby dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sklep internetowy przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Użytkownik, aby założyć Konto w Sklepie internetowym, jest zobowiązany wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• nazwę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
• adres zamieszkania lub siedziby,
• numer identyfikacji podatkowej (jeżeli dotyczy),
• telefon kontaktowy.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe oraz dobrowolne. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o usunięciu jego Konta drogą mailową (lub telefoniczną, gdy nie będzie to możliwe).


7. Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Konta należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (oraz obligatoryjnie podać jego indywidualne cechy – skonfigurować) za pomocą Konfiguratora Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka” (lub równoznaczny);
2. Zalogować się na Konto w Sklepie internetowym.
3. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4. Opłacić Zamówienie w określonym terminie oraz w określony sposób.

2. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji, Kupujący zobowiązany jest wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (oraz jeżeli Produkt tego wymaga – podać jego indywidualne cechy – skonfigurować), a następnie wypełnić Konfigurator Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także ewentualnie podać dane do faktury.

3. Po dokonaniu płatności Kupujący jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie Zamówienia, z której może kontynuować zakupy.

4. W przypadku nieotrzymania zapłaty przez Sprzedawcę w terminie, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Zamówienie nie będzie podlegać realizacji.

5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, Klient może anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony Sklepu internetowego służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

6. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z Zamówieniem.

7. Zamówienie nie zawierające wszystkich wymaganych danych lub dane nieprawdziwe nie zostanie zrealizowane. W Konfiguratorze Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Kupujący podał dane nieprawdziwe lub budzące uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupujący uprawniony jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości i poprawności danych zawartych w Konfiguratorze Zamówienia, choć posiada takie uprawnienie.

9. Zamówienie może również zostać złożone drogą mailową, na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.


8. Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Konfiguratora Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie i utrwalenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu w wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, załączników w formacie PDF, które obejmują:
1. Regulaminu,
2. Informację o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
3. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za pomocą przelewu w ramach jednej sesji zakupowej – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stronie Sklepu. Wysyłka realizowana od 1 do 7 dni roboczych.

5. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.


9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Jedyną możliwą metodą dostarczenia fizycznych Produktów jest ich dostawa na wskazany przez Kupującego adres.
2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
3. Jedyną możliwą metodą płatności jest płatność elektroniczna.


10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który dostępny jest w załączniku nr 1 i 2 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

17. Prawo odstąpienia od Umowy s nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w których Produktem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

18. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na trwałym nośniku.


11. Reklamacja (zapisy ogólne)

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu internetowego, wolny od wad.

3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

4. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

5. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:
1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

10. Naprawa lub wymiana Produktu następuje w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji. Koszty napraw lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

11. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Produkt Sprzedawcy w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

12. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, demontaż Produktu oraz jego ponowny montaż po dokonaniu naprawy lub wymiany realizuje Sprzedawca na własny koszt.

13. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeżeli Produktu jest niezgodny z Umową, a ponadto:
1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w tym pomimo prób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
2. Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub powyższe wyraźnie wynika z okoliczności sprawy;
3. brak zgodności Produktu z Umową jest tak istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

15. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

16. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

17. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu internetowego oraz drogą mailową na adres shop@plente.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, datę zawarcia Umowy Sprzedaży, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności oraz wybór formy odpowiedzi na reklamację. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia opisanych wyżej warunków, Sprzedawca niezwłocznie informuje reklamującego o konieczności jej poprawienia lub uzupełnienia reklamacji w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego rozpoznania, pod rygorem nie poddania reklamacji pod rozpoznanie.

18. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty, w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu w formie pisemnej przesyłką poleconą lub w formie elektronicznej na adres e – mail Konsumenta – według wyboru Sprzedawcy.

19. Sprzedawca zaleca Konsumentowi sprawdzenie dostarczonej przesyłki w obecności dostawcy Produktu, w szczególności czy jest ona nieuszkodzona oraz kompletna. W przypadku uszkodzeń lub wad Sprzedawca sugeruje sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie przedmiotowego protokołu nie pozbawia Konsumenta praw do dochodzenia roszczeń na zasadzie rękojmi.

20. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

21. W przypadku wady Produktu, Kupujący niebędący Konsumentem może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący niebędący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego niebędącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego niebędącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Kupującego niebędącego Konsumentem jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

22. Kupujący niebędący Konsumentem może złożyć reklamacje na warunkach opisanych w ust. 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.


12. Reklamacja dotycząca braku zgodność Treści cyfrowej z Umową

1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku pomimo wezwania Konsument do ich dostarczenia.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

5. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, postanowienia ust. 21-24 stosuje się odpowiednio.

6. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
3. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

8. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową oraz otrzymuje je przez czas:
1. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do Towarów z elementami cyfrowymi.

9. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 8 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do Towarów z elementami cyfrowymi.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 7 lub 8, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.

11. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

12. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

13. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

14. Domniemania określone w ust. 12 i 13 nie mają zastosowania, jeżeli:
1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

15. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

16. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

17. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową;
4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 15 i 16;
5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.

19. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową jest nieistotny.

20. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.

21. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

22. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

23. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

24. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

25. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylko jeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

26. Jeżeli zmiana, o której mowa ust. 25, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa ust. 25. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia ust. 21-25 stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.


13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


14. Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych zawarte są w „Polityce prywatności” oraz Polityce Cookies.


15. eparagony w plente

1.Eparagon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

2.Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin / warunki sprzedaży sklepu (dla marketplace).

3, Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).

4, Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.


16. Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej znajdującej się pod adresem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Klient zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany profilu działalności, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu oferowanych usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Warszawie, mieszcząca się pod adresem Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa

adres poczty elektronicznej: (…)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest ___________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Plente S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Warszawie, mieszcząca się pod adresem Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8, 00-478 Warszawa

adres poczty elektronicznej: (…)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest ___________________________________________________________
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

Adres składającego oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zakupione Produkty są bezpośrednio związane z moją działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedkładam odpis z CEIDG.


Podpis składającego oświadczenie (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić.